Salgs- og leveringsbetingelser

Grafisk arbejdsgiverforenings Salgs- og leveringsbetingelser for den grafiske branche, er gældende i alle forhold, hvor andet ikke er skriftligt aftalt. Betingelser som nævnt nedenfor:

1. Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende for Sommer Grafik (leverandøren) i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2. Aftalen er indgået når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.

1.3 Depositum på 25% betales inden opstart.

2. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering fra leverandørens forretningslokale. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor betales af bestilleren ud over den aftalte pris. Jf. pkt. 3.3.
2.5. Ønsker bestilleren, og påtager leverandøren sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering

3.1. Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted når leverandørens arbejde er færdigt.

3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har leverandøren ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller ret til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres for leverandøren, er leverandøren dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer at ville skadesløsholde leverandøren ved betaling af den af leverandøren beregnede merpris.

3.3. Leveringsstedet er leverandørens forretningslokale bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er bestillerens forretningslokale Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4., og risiko. Leverandøren er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt.

2.4., at tegne ønsket transportforsikring.

4. Betaling

4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.

4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.

4.3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4. For at sikre at leverandøren holdes skadefri med hensyn til trykomkostninger, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1. Ved udarbejdelse af hjemmeside/webshop, forbeholder leverandøren sig retten til først at overdrage produktet til køber efter betaling er foretaget.

5.2. Leverandørens skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

5.3. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse- præge- eller svejseværktøj er leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

5.4. Det i pkt. 5.3. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

6. Forsinkelse

Indtræder forsinkelse er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forhold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler

7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

7.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.4. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.5. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8. Ansvar

8.1. I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede, har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlende ansvarsfrihed. Hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter leverandøren ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand jf. dog pkt. 8.4.

8.4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke- erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervs tingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade der forvoldes på bestillerens eller andres produktion på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab, og andet indirekte tab. I tilfælde af, at leverandøren i anledning af en erhvervs tingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr derunder formgivning eller andet der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

8.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført jf. pkt. 2.5. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

8.7. Leverandøren påtager sig intet ansvar for materiale udvekslet mellem leverandøren og bestilleren. Leverandøren påtager sig heller intet ansvar eller erstatningspligt for eventuelle krænkelser af ophavsret, som måtte fremkomme. Bestilleren er dermed ene ansvarlig for benyttelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn.

9. Underleverandører

Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10. Købeloven

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Info

Sommer Grafik
v/Rikkelie Sommer